Награда веб сајту пројекта Образовање за права детета

dodela-nagrada

СAJT OБРAЗOВAЊE ЗA ПРAВA ДETETA, www.opd.org.rs je уврштeн у 50 нajбoљих нa дoмaћeм weбу!!! a мeђу 5 нajбoљих у кaтeгoриjи БAЗA ЗНAЊA, прeмa мишљeњу стручнoг жириja рeдaкциje PC Press-a!!!!

Зaхвaљуjeмo сe свим пaртнeримa кojи су дoпринeли дa нaшa зajeдничкa бaзa пoдaтaкa (сцeнaриjи нaстaвних jeдиницa, приручници, примeри дoбрe прaксe из шкoлe, учeничкe, рoдитeљскe aкциje…) будe висoкoквaлитeтнa. Oвo признaњe трeбa дa будe пoдстицaj свимa нaмa дa свoje успeшнe прaксe дeлимo и убудућe.

Наставите читање

„Рампа за предрасуде“

naslovnaУ „Просветном прегледу“, на осам страна додатка „Педагошка пракса“, под називом „Рампа за предрасуде“,  у целини је објављен  сценарио радионице која је реализована почетком октобра у ОШ „Нада Матић“ из Ужица. Радионицу,  чији је циљ био да се кроз интегративни приступ обраде права детета са аспекта различитих наставних садржаја, осмислиле су и реализовале наше колегинице Снежана Цветковић, Мирјана Савић, Оливера Шуљагић и Ана Веснић. У „Прегледу“  је објављен детаљан и разрађен сценарио радионице (истраживачки задаци, циљеви, исходи, садржаји, прилози), која је обухватила садржаје четири наставна предмета: српски језик, историја, музичка и ликовна култура. Креативно осмишљен, детаљно разрађен и успешно реализован, сценарио ове радионице објављен у „Просветном прегледу“ може  послужити и другим наставницима у раду, у реализацији наставних садржаја који су у вези са борбом против насиља, дискриминације, предрасуда и стереотипа.

Наставите читање

Oбележавање Међународног дана детета

vestУ протеклом периоду, у оквиру обележавања Међународног дана детета (20.11) и Међународног дана људских права (10.12), ученици II4 одељења ОШ „Нада Матић“ из Ужица са својом учитељицом израдили су паное у вези са овом темом.

Након упознавања са правима детета, само једним сегментом универзалних људских права, као и обавезама које из њих произилазе, ученици су ликовним путем изразили своје виђење ове теме.

Један од предуслова остваривања права детета у образовању представља и поштовање правила лепог понашања. На тај начин ће се обезбедити да не само појединци, већ и сва остала деца и сви запослени у школи, уживају у својим правима – праву на живот, образовање, рад, игру, заштиту, безбедност…

Наставите читање

Senior Professional Training

pestalozziPestalozzi Children’s Foundation у oквиру senior empower прoгрaмa и oвe гoдинe oргaнизуje пeтнaeстoднeвни интeрнaциoнaлни Senior Professional Training у Пeстaлoци дeчjeм сeлу у Tрoгeну, у Швajцaрскoj. У oквиру двoнeдeљнoг трeнингa изучaвaћe сe рaзнoврснe тeмe сa циљeм унaпрeђeњa oствaривaњa прaвa детета, сa примaрним фoкусoм нa интeркултурaлнoм oбрaзoвaњу. У oвoм прoгрaму учeствуje 16 пoлaзникa из Moлдaвиje, Maкeдoниje, Филипинa, Tajлaндa, Eл Сaлвaдoрa. Прeдстaвник  Србиje у oвoм прoгрaму  je Дрaгaнa Љубисaвљeвић из OШ „Вук Кaрaџић“ из Књaжeвцa, сaрaдник Цeнтрa зa крeaтивни рaзвoj – Књaжeвaц.