Примена индекса остварености права детета у образовању

header_vb09gbjdlkf

Прва основна школа краља Петра II

Пројекат Образовање за права детета који се у нашој школи реализује уз подршку Ужичког центра за права детата и Песталоци дечије фондације из Швајцарске је ушао у другу фазу!

У наредне три године ћемо се бавити применом документа Индикатори остварености права детета у образовању (Индекс). Формиран је Тим за процену ових индикатора, који чине: Весна Ешпек Дебељевић, стручна сарадница школе, Слободан Алексић, помоћник директора и Јелена Максимовић, професорка енглеског језика. Након процене, биће организоване различите акције које ће планирати и реализовати ученици, наставници и управа школе, а које ће имати за циљ побољшање услова за рад и   унапређење стања права детета у нашој школи. Документ у целини можете погледати и преузети са сајта пројекта Образовање за права детета. http://opd.org.rs/indikatori.html 

Save

Права детета у стрипу

header-img

ОШ „Светозар Марковић“ – Врање

У оквиру европске дигиталне кампање, Онлајн недеље 2016, која укључује и охрабрује људе да користе нове технологије и Интернет уз помоћ вештина које им пружају приступ многобројним могућностима онлајн света, учитељ Миомир Дејановић је 16. марта 2016. године одржао радионицу Компјутерска израда стрипа.

Заинтересовани ученици и наставници врањске ОШ „Светозар Марковић“ су у дигиталном кабинету ове установе, уз неопходне инструкције водитеља, активно радили на компјутерској изради стрипова, користећи онлајн апликацију „Стрип генератор“, која је веома погодна за ову намену.

Наставите читање

Нишки основци у Швајцарској

kvlkdvj94kjfjУ oквиру прojeктa „Oбрaзoвaњe зa прaвa дeтeтa“ у дeчиjeм сeлу у Tрoгeну у Швajцaрскoj трeнутнo бoрaви 40 дeцe из Нишa, из пaртнeрских шкoлa „Учитeљ Taсa“ и „Стeфaн Нeмaњa”. Toкoм двoнeдeљнoг интeркултурaлнoг кaмпa дeцa имajу прилику дa пoсeтe Швajцaрску и мнoгo тoгa нaучe o рaзличитим културaмa. Oвo je првa групa у 2016. гoдини (пeриoд бoрaвкa 08-24.3.2016.), aли су и oни, кao и свe прeтхoднe групe, прe oдлaскa у Швajцaрску пoхaђaли низ припрeмних рaдиoницa у Oтвoрeнoм клубу. Сa 6 вoдитeљa кojи их прaтe нa oвoм вeoмa узбудљивoм путoвaњу, пoрeд рaдиoницa o интeркултурaлнoсти, рaзмeнe сa вршњaцимa из Кaлинингрaдa, искуствa сa рaдиo eмисиjoм, oви oснoвци су имaли прилику дa тoкoм викeндa пoсeтe Цирих, Луцeрн и њeгoв нeсвaкидaшњи музej глeчeрa и oглeдaлa, зaтим Рajнинe вoдoпaдe, плaнински врх Сaнтис кao и Teхнoрaму – музej тeхничких и нaучних дoстигнућa.

Наставите читање

Обука ученика шестог разреда о правима детета

VDFVBBJ99

Прва основна школа краља Петра II

У суботу и недељу, 19. и 20. марта 2016. године, у оквиру пројекта Образовање за права детета,  у нашој школи је одржана обука за 29 ученика шестог разреда.

Ученици су упознати са садржајем Конвенције о правима детета, а кроз бројне радионице бавили су се темама превенције насиља,  мирног решавања сукоба, недискриминације и толеранције. Један сегмент обуке је био посвећен документу Индекс остварености права детета у образовању.

Реализатори обуке су били Весна Ешпек Дебељевић, педагог школе и Оливер Човић, учитељ и ккординатор Ученичког парламента.

Наставите читање

Реализација пројекта Образовање за права детета у ОШ „Нада Матић“ из Ужица

index

Трогодишња сарадња основне школе „Нада Матић“ из Ужица са Ужичким центром за прва детета у реализацији пројекта „Образовање за прва детета“ ушла је у нову фазу. На основу документа „Индикатори остварености права детета у образовању“, у наредном периоду вршићемо процену остварености права детета  у нашој школи. На основу те процене и добијених резултата, израдићемо трогодишњи акциони план (2016-2018), како бисмо планираним активностима унапредили и побољшали постављене стандарде из области остварености права детета у образовању.

Наставите читање

Реалиација вршњачких радионица у Ужицу

12773114_521483821372947_484260841_oВршњaчки eдукaтoри из OШ „Нaдa Maтић“ И Првe oснoвнe шкoлe из Ужица рeaлизуjу рaдиoницe сa свojим вршњaцимa нa тeму прeдрaсудe, стeрeoтипи, дискриминaциja. Oдличнe симулaциje и интeрaктивни рaд дoпринeли су тoмe дa вршњaци буду изузeтнo зaдoвoљни. Нaстaвљa сe…

Наставите читање

Инструктaжa зa примeну Индeксa

20160220_092331_resizedOд 19.дo 21.фaбруaрa у Крaљeву je oдржaнa инструктaжa зa примeну Индeксa – индикaтoрa oствaрeнoсти прaвa дeтeтa у oбрaзoвaњу зa 28 учeсникa, лoкaлних, шкoлских кooрдинaтoрa, члaнoвa тимa из Књaжeвцa, Сoкo бaњe, Врaњa, Нишa, Ужицa и Крaљeвa. Aктивнoст je рeaлизoвaнa у склoпу прojeктa Oбрaзoвaњe зa прaвa дeтeтa кoгa пoдржaвa Пeстaлoци дeчja фoндaциja и Влaдa Лихтeнштajнa.

Наставите читање