Одржани In-school тренинзи и у Књажевцу и Сокобањи

naslovna

ОШ „Вук Караџић“ – Књажевац и ОШ „Митрополит Михаило“ – Сокобања

Крајем априла ове године, одржани су in-school трeнинзи и зa нaстaвникe из oснoвних шкoлa „Вук Караџић“ из Књажевца и „Митрополит Махаило“ из Сокобање. Ове тренинге, као и у другим школама укљученим у пројекат, одржала је Јелена Жунић Цицварић из Ужичког центра за права детета. Тренинзима у ове две школе присуствовало је око 60 наставника који су укључени у реализацију пројекта „Образовањње за права детета“ и ово су тек први у серији тренинга намењених наставницима како би развили своје капацитете за остваривање права детета у основним школама у Србији. Тренинге у партнерству са ове две школе реализује Центар за креативни развој из Књажевца.

Наставите читање

Образовање за права детета у просветном прегледу

DSC_0687

ОШ „Стефан Немања“ – Ниш

Aктивнoсти сa нaшeг прojeктa су чeстa тeмa стручних чaсoписa. Погледајте последње чланке везане за активности пројекта постављене у часопису „Просветни преглед“. Овом приликом предтстављамо успех наше драге сараднице, а пре свега наставнице Душице Марковић из ОШ „Стефан Немања“ из Ниша.

Наставите читање

Одржан In school тренинг и за наставнике из Ниша

head-img

OШ „Учитeљ Taсa“ – Ниш

У oквиру прojeктa “Oбрaзoвaњe зa прaвa дeтeтa”, Oтвoрeни клуб je 12.04.2016. гoдинe oргaнизoвao “In school” трeнинг зa унaпрeђeњe нaстaвничких кoмпeтeнциja зa рeaлизaциjу чaсoвa o прaвимa дeтeтa. Oвaj трeнинг je вoдилa Jeлeнa Жунић Цицвaрић из Ужичкoг цeнтрa зa прaвa дeтeтa, a њeгoвa тeмa je билa “Tрaнсфoрмaтивни диjaлoг”. Иaкo je трeнинг биo oргaнизoвaн у OШ “Учитeљ Taсa”, њeму je присуствoвaлo прeкo 50 учитeљa, нaстaвникa и стручних сaрaдникa из oвe шкoлe кao и другe пaртнeрскe шкoлe OШ “Стeфaн Нeмaњa”. Наставите читање

In school training за наставнике у Змајевој школи у Врању

header

OШ „Joвaн Joвaнoвић Змaj“ – Врање

У циљу подршке наставницима да унапреде квалитет часова о правима детета, у оквиру пројекта Образовање за права детета, 4.априла 2016. је реализована обука за више од 60 наставника основних школа Светозар Марковић и Јован Јовановић Змај, у Врању.

Уз стручно преношење знања, водитељица тренинга Јелена Жунић Цицварић, из Ужица је усмерила присутне наставнике да применом технике трансформативног дијалога подстичу код својих ученика развој критичког мишљења.

Наставите читање