Обука о правима детета у Врању

heading

ОШ „Јован Јовановић Змај“ – Врање

Нова генерација садашњих и будућих чланова Ученичког парламента ОШ Јован Јовановић Змај, је активно учествовала у активностима обуке о правима детета, коју је 24. и 25. маја 2016. организовао NEXUS, у оквиру пројекта Образовање за права детета. Двадесетседморо ученика шестог и седмог разреда, је кроз девет радионица, подстакнуто на стицање знања и вештина о правима детета.

Наставите читање

Координацијски састанак у Врању – ПЦФ – ОПД

head

ОШ „Јован Јовановић Змај“ и ОШ „Светозар Марковић“ – Врање

У Врању је 20. и 21.маја 2016. одржан координацијски састанак партнерских организација и школа у оквиру реализације пројекта „Образовање за права детета“. Колеге из организације „Nexus“, деца, наставници и родитељи из ОШ „Јован Јовановић Змај“ и ОШ „Светозар Марковић“ су презентовали активности и резултате пројекта. Приказ рада ученичког парламента, приказ часова о правима детета који се реализују у школама, приказ примера укључивања родитеља у рад школе, бројни продукти и рукотворине су, на добар начин осликали развојни пут и резултате пројекта у школама. Поред посете партнерским школама, дискутовано је о актуелним темама пројекта.

Наставите читање

Дeцa у Нишу пoнoвo учe o свojим прaвимa

naslovna

OШ “Учитeљ Taсa” и OШ „Стeфaн Нeмaњa“ – Ниш

Пoрeд члaнoвa учeничкoг пaрлaмeнтa, учeници 6. и 7. рaзрeдa OШ “Учитeљ Taсa” И OШ „Стeфaн Нeмaњa“ у Нишу пoхaђaли су пo двoднeвнe oбукe нa тeму дeчиjих прaвa и aкциoнoг плaнирaњa, кojу je Oтвoрeни клуб рeaлизoвao у сaрaдњи сa oбe пaртнeрскe шкoлe. Збoг вeликoг интeрeсoвaњa учeникa 7. рaзрeдa, избoр je вршeн нa oснoву нaписaних мoтивaциoних писaмa зa учeшћe нa oбукaмa. Прeкo 30 дeтeтa пo шкoли имaлo je приликe дa, нa зaнимљив нaчин, крoз игрe, вeжбe, игрaњe улoгa aли и oзбиљнe дискусиje сaзнa кoja je рaзликa измeђу пoтрeбa и жeљa, кaкo су прaвa пoвeзaнa сa пoтрeбaмa, a кaкo сa oдгoвoрнoстимa, штa je пaртиципaциja, a штa дискриминaциja и кaкo сe плaнирa aкциja.

Наставите читање

Искуства из Швајцарске

heading

ОШ „Вук Караџић“ – Књажевац

У оквиру свог домаћег задатка, ученици oсновне школе „Вук Караџић“ из Књажевца, по повратку из Швајцарске, презентовали су своје искуство ученицима и стручним сарадницима ОШ ,,Димитрије Тодоровић Каплар“ и ОШ ,,Дубрава“ из Књажевца, у циљу промоција идеја интеркултуралности, толеранције, уважавања различитости и поштовања дечјих права.

Ученици су презентацију сами осмислили и израдили, а затим је представили својим вршњацима. Такође, кратки текстови и слике са интеркултуралне размене у Трогену су постављене у холу школе, на локацији која је намењена представљу пројекта „Образовање за права детета“.

Наставите читање