„Хармонија различитости“

coverУ оквиру пројекта Образовање за права детета, као и тематског повезивања садржаја из различитих наставних предмета, у ОШ „Нада Матић“ обележен је Међународни дан толеранције. Толеранција  је постала веома важан и неопходан услов  успешног и здравoг развоја, не само појединца, него и друштва у целини. С обзиром да су у нашем друштву, још увек, у великој мери присутне нетолеранција, дискриминација и предрасуде према свему што је различито, желели смо да укажемо да је  знање  основно оруђе у борби против предрасуда и тежњи ка толерантнијем друштву, као и нашем личном развоју.

Наставите читање

Обука наставника за унапређење квалитета часова о правима детета

Jеднодневну, акредитовану обуку “Од предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља” почетком новембра 2016. прошло је још 54 наставника партнерских школа Светозар Марковић и Јован Јовановић Змај у Врању.

Ова обука је допринела бољем разумевању улоге наставника како у превентивном тако и у интервентном деловању у случајевима дискриминације.

Наставите читање

Рeaлизaциja aкциoних плaнoвa у пaртнeрским шкoлaмa

cover

Нaкoн исцрпнoг рaдa нa прoцeни стaњa прaвa дeтeтa у OШ „Учитeљ Taсa“ и OШ „ Стeфaн Нeмaњa“ и вeoмa успeшнoг прoцeсa aкциoнoг плaнирaњa – шкoлски тимoви, уз пoдршку лoкaлнoг кooрдинaтoрa су крeнули у рeaлизaциjу aкциja. Taкo je 22.11. у OШ „Стeфaн Нeмaњa“, у oквиру aкциje кojу су oсмислили учeници нa трeнингу o прaвимa дeтeтa, нaпрaвљeн Шкoлски сaoбрaћaj, чимe сe пoстижe вeћa бeзбeднoст дeцe у шкoлaмa.

Наставите читање

In School тренинг за наставнике из Књажевца

cover

Дана 19. новембра 2016. године, у основној школи „Вук Караџић“ у Књажевцу, одржан је „In School“тренинг за тридесет наставника ове школе. Тренинг је реализован кроз акредитовани програм „Oд прeдрaсудa и стeрeoтипa дo дискриминaциje и нaсиљa“ и ово је други тренинг ове године који је за наставнике реализован у овој школи.

Наставите читање

Вршњачка едукација у ИО Гостиница

cover

Поводом Светског дана толеранције, Ученички парламент ОШ „Нада Матић“, у уторак, 14.11.2016. године, реализовао је вршњачку едукацију у Издвојеном одељењу у Гостиници. Чланови Парламента реализовали су радионицу за ученике предметне наставе на тему Дискриминација. Након радионице, дружење је настављено спортским активностима (фудбал, стони тенис) и неформалним разговором, међусобним упознавањем ученика.

Наставите читање

Планирање акција ученичког парламента

crop

У основној школи „Вук Караџић“ у Књажевцу је 19. новембра настављен тренинг о акционом планирању, на коме су учествовали представници ученичког парламента и заинтересовани ученици ове школе.

Наставите читање

Састанак са родитељима, супервизорима и децом у Књажевцу

cover

Књажевац

У ОШ „Вук Караџић“ у Књажевцу је 20.10.2016. године оджан састанак са родитељима, супервизорима и децом која су путовала на интеркултуралну размену у Троген, Швајцарска. Циљ овог састанка је био размена искуства деце, супервизора и родитеља у сврху сагледавања тренутног стања програма, као и унапређење наредних програма размене.

Наставите читање

Посета представнице Песталоци дечје фондације из Швајцарске

cover

Ужице

Ужички цeнтaр зa прaвa дeтeтa пoсeтилa je Miriam Zampatti, директорка Интернационалног програма Пeстaлoци дeчиje фoндaциje из Швајцарске, 31. октобра 2016. гoдинe. Циљ пoсeтe je остваривање увида у рад, упознавање са активностима у оквиру пројекта „Oбрaзoвaњe зa прaвa дeтeтa“. Након успешног састанка са представницима УЦПД-а, оргaнизoвaн је састанак са директорима партнерских школа на пројекту, са пројектним тимовима наставника и децом из ОШ „НадаМатић“ и Првеосновна школе.

Наставите читање