Обука о правима детета у О.Ш. „Нада Матић“ у Ужицу

Обука за ученике, једна од активности у оквиру пројекта „Образованје за права детета“, реализује се последње четири године у Основној школи „Нада Матић“ у Ужицу.

Наставите читање

Вeликo интeрeсoвaњe зa oбуку o прaвимa дeтeтa

Пoрeд члaнoвa учeничкoг пaрлaмeнтa, учeници 6. и 7. рaзрeдa OШ “Учитeљ Taсa” у Нишу пoхaђaли су двoднeвну oбуку нa тeму дeчиjих прaвa и aкциoнoг плaнирaњa, кojу je Oтвoрeни клуб рeaлизoвao у сaрaдњи сa oвoм пaртнeрскoм шкoлoм. Збoг вeликoг интeрeсoвaњa учeникa 6 и 7. рaзрeдa, избoр je вршeн нa oснoву нaписaних мoтивaциoних писaмa зa учeшћe нa oвoj oбуци.

Наставите читање

Дaни хигиjeнe и другe aкциje дeцe

Групe oснoвaцa из OШ „Учитeљ Taсa“ у Нишу je oсмислилa и рeaлизoвaлa низ aктивнoсти пoсвeћeних прaву нa здрaву живoтну срeдину пoд нaзивoм „Дaни хигиjeнe“. Учeници oсмoг рaзрeдa су oдржaли крaћa прeдaвaњa o oствaривaњe прaвa нa здрaву шкoлску срeдину и хигиjeну кoja je пoслужилa кao увoд у прaктичну примeну усвojeних знaњa.

Наставите читање

У сусрет обуци о правима детета

У оквиру припрема за обуку ученика о правима детета, у ОШ ,,Светозар Марковић“ у Краљеву, одржано је попуњавање мотивационих писама/упитника ученика који су заинтересовани за учешће на обуци. Наиме, ОПД тим ОШ „Светозар Марковић“ донео одлуку да ове године, осим ученика који су изабрани представници Ученичког парламента и Вршњачког тима у шестом разреду, право учешћа на обуци добију још пет ученика шестог разреда који покажу највећу мотивисаност за учешће на обуци. 

Наставите читање

Пројекат Образовање за права детета представљен као пример добре праксе у Врању

На јавној дискусији на тему Оствареност/неоствареност права детета у Врању, која је одржана 31.03.2017. у згради Начелства у Врању, као пример добре праксе у заједници, представљени су резултати, позитивне промене и ресурси које су постигнути кроз пројекат Образовање за права детета, који у Врању реализује УГ „NEXUS-Vranje “ у партнерству са основним школама Светозар Марковић и Јован Јовановић Змај, преко Ужичког центра за права детета а финансира Pestalozzi дечја фондација.

Наставите читање

Трговина децом и кршење дечијих права

5. априла 2017. године, организација “Имам идеју“ одржала је радионицу на тему трговине децом и младима Ученичком парламенту  ОШ “Чибуковачки партизани“ из Краљева.

Наставите читање

ИНФОРМИСАЊЕ УЧЕНИКА

У оквиру реализације активности из годишњег Акционог плана, у Основној школи ,,Чибуковачки партизани“, из Краљева, оспособљен је и у функцију стављен школски разглас. Такође, чланови Ученичког парламента добили су стручну обуку за коришћење разгласа, па је он убрзо постао средство информисања ученика. Школски разглас се користи за радијске емисије или за саопштења важних објава и информација. Такође, раде се интервјуи са ученицима који су прошли обуку из ОПД, и који говоре о својим искуствима током трансфера знања. Посебно, интервјуишемо ученике који истичу шта се и колико променило на боље од како је школа у пројекту Образовање за права детета.

ТРИБИНЕ ОДРЖАНЕ У ОШ ,,ЧИБУКОВАЧКИ ПАРТИЗАНИ” – КРАЉЕВО

Крајем марта, у Основној школи ,,Чибуковачки партизани“, из Краљева, одржане су две важне трибине. Најпре је одржана трибина на тему превенције трговине људима, а у сарадњи са МУП Краљево. Инспектори су имали конструктиван разговор са ученицима, представљали податке, чињенице и говорили о својим искуствима, одговарајући на многобројна питања. Чланови Ученичког парламента делили су флајере у вези са овом темом.

Наставите читање