ОПД тим у акцији

На 31. Сабору учитеља одржаном у Београду 17.06.2017. године, чланице тима за реализацију пројекта „Образовање за права детета“ из ОШ „Светозар Марковић“ у Краљеву, презентовале су час под називом „Реализација форум театра као облика социјалног учења у вршњачкој едукацији“. Овај час је настао као продукт ученичке акције у оквиру ОПД пројекта, којом су ученици шестог разреда желели да информишу ученике трећег разреда о њиховим правима на информисаност, приватност и заштиту од дискриминације. 

Наставите читање

У сусрет обуци о правима детета

У оквиру припрема за обуку ученика о правима детета, у ОШ ,,Светозар Марковић“ у Краљеву, одржано је попуњавање мотивационих писама/упитника ученика који су заинтересовани за учешће на обуци. Наиме, ОПД тим ОШ „Светозар Марковић“ донео одлуку да ове године, осим ученика који су изабрани представници Ученичког парламента и Вршњачког тима у шестом разреду, право учешћа на обуци добију још пет ученика шестог разреда који покажу највећу мотивисаност за учешће на обуци. 

Наставите читање

Трговина децом и кршење дечијих права

5. априла 2017. године, организација “Имам идеју“ одржала је радионицу на тему трговине децом и младима Ученичком парламенту  ОШ “Чибуковачки партизани“ из Краљева.

Наставите читање

ИНФОРМИСАЊЕ УЧЕНИКА

У оквиру реализације активности из годишњег Акционог плана, у Основној школи ,,Чибуковачки партизани“, из Краљева, оспособљен је и у функцију стављен школски разглас. Такође, чланови Ученичког парламента добили су стручну обуку за коришћење разгласа, па је он убрзо постао средство информисања ученика. Школски разглас се користи за радијске емисије или за саопштења важних објава и информација. Такође, раде се интервјуи са ученицима који су прошли обуку из ОПД, и који говоре о својим искуствима током трансфера знања. Посебно, интервјуишемо ученике који истичу шта се и колико променило на боље од како је школа у пројекту Образовање за права детета.

ТРИБИНЕ ОДРЖАНЕ У ОШ ,,ЧИБУКОВАЧКИ ПАРТИЗАНИ” – КРАЉЕВО

Крајем марта, у Основној школи ,,Чибуковачки партизани“, из Краљева, одржане су две важне трибине. Најпре је одржана трибина на тему превенције трговине људима, а у сарадњи са МУП Краљево. Инспектори су имали конструктиван разговор са ученицима, представљали податке, чињенице и говорили о својим искуствима, одговарајући на многобројна питања. Чланови Ученичког парламента делили су флајере у вези са овом темом.

Наставите читање

ОДЕЉЕНСКА ПРАВИЛА

У Основној школи ,,Чибуковачки партизани“, у Краљеву, као једна од активности Акционог плана, израђеног након процене Индекса остварености права детета у образовању, одржана је изложба одељенских правила. Планиране активности за унапређивање индикатора „ деца учествују у одлучивању о правилима понашања у учионици“ реализоване су кроз часове одељенског старешине. Планови рада одељенског старешине садрже тему „ Одељенска правила“, тако да су ученици, на основу сценарија који је креиран за потребе ове радионице, били у прилици да сазнају који су критеријуми дефинисања „добрих“ правила и примере квалитетно дефинисаних одељенских правила.

Наставите читање

У КРАЉЕВУ ЗАВРШЕНИ ТРЕНИНЗИ НА ТЕМУ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

У обе партнерске основне школе из Краљева,  “Чибуковачки партизани“ и “Светозар Марковић“ током новембра и децембра 2016. године одржане су обуке на тему дискриминације.

Тзв. In school тренинг осмишљен за ојачавање појединих компоненти пројекта, а основни циљ је информисање и оснаживање наставника за препознавање и реаговање у случају дискриминације.

Наставите читање

Одржан In school тренинг у још 5 партнерских школа

У oквиру прojeктa Oбрaзoвaњe зa прaвa дeтeтa, oвoг и прeтхoднoг викeндa je 120 нaстaвникa из Крaљeвa, Нишa и Сoкoбaњe прoшлo oбуку нa тeму „Oд прeдрaсудa и стeрeoтипa дo дискриминaциje и нaсиљa“. Живa дискусиja, дoбрe симулaциje, мнoштвo примeрa дискриминaциje дeцe у OВ систeму дoпринeли су дa учeсници oбуку прoцeнe зaнимљивoм и кoриснoм. Слeдeћи викeнд oбуку прoлaзe нaстaвници из пaртнeрских ужичких oснoвних шкoлa.

Наставите читање