У ОШ “Јован Јовановић Змај“ у Врању, представом против насиља и дискриминације кроз механизме заштите

У оквиру мониторинг посете представника Песталоци дечје фондације за Србију-Славице Кијевчанин и Јелене Томић Најдановић, на пројекту Образовање за права детета 17.04.2018. Ученички парламент ОШ “Јован Јовановић Змај“ из Врања, организовао је представу Вршњачког тима за права детета о механизмима заштите у ситуацијама насиља и дискриминације.

Наставите читање

Вршњачки тимови о/за права детета у партнерским школама, у Врању

Нова генерација ученика шестог разреда и седмог разреда партнерских школа, у Врању, кроз дводневну обуку “Права детета у образовању и акционо планирање” у оквиру пројекта Образовање за права детета и у 2018. су подстакнути на стицање додатних знања и вештина из области права детета.

Наставите читање

„Сметња није претња“ акција парламентараца, у Змајевој школи, у Врању

Акција Ученичког парламента ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Врању реализована је у четвртак, 2. новембра у дворишту школе, у оквиру пројекта Образовање за права детета. Пројекат у Врању реализује УГ „NEXUS -Врање“ у партнерству са основним школама Јован Јовановић Змај и Светозар Марковић преко УЦПД а уз финансијску подршку Песталоци дечје фонације и Владе Лихтенштајна. Циљ акције „Сметња није претња“ је подршка деци са потешкоћама у развоју кроз промоцију једнаких права за свако дете.

Наставите читање

Ученички парламент Змајеве школе у Врању, организовао трибину против сајбер насиља

У основној школи „Јован Јовановић Змај“ у Врању je у оквиру пројекта Образовање за права детета, у петак 27.10.2017. одржана трибина која се односила на заштиту ученика од сајбер насиља.

Школска координаторка пројекта Весна Станковић  наводи је ова установа увек спремна да разговара о било којој врсти насиља или дискриминације:

Наставите читање

Усвајањем и применом нових Правилника унапређујемо ниво остварености права детета у школи!

У  ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Врању, на седници Школског одбора која је одржана 29.06.2017. године, разматрана су и усвојена три Правилника који су креирани у оквиру пројекта Образовање за права детета: Правилник о информисању ученика, Правилник о партиципацији ученика и допуна Правилника о дисциплинској одговорности ученика делу који се односи на ученике са развојним потешкоћама и инвалидитетом, као и на ученике „повратнике из иностранства“.

Наставите читање

Право на здравље и значај унапређења квалитета живота

Трибина под називом “Системи органа за циркулацију код човека” реализована је 16. маја 2017. године у основној школи Јован Јовановић Змај, у Врању. Циљ трибине је упознати ученике са штетним утицајем различитих супстанци (алкохола, дувана, дроге, енергетских и газираних пића) на систем за циркулацију човека и увиђање значаја превенције у очувању и унапређењу здравља и квалитета живота.

Наставите читање

“Oд стeрeoтипa и прeдрaсудa дo дискриминaциje”, трибинa у Змajeвoj шкoли, у Врaњу

Кao дeo aкциje Учeничкoг пaрлaмeнтa у oквиру прojeктa Oбрaзoвaњe зa прaвa дeтeтa, 26. дeцeмбрa 2016. рeaлизoвaнa je трибинa зa учeникe, нaстaвникe и рoдитeљe “Oд стeрeoтипa и прeдрaсудa дo дискриминaциje“ у прoстoриjaмa OШ Joвaн Joвaнoвић Змaj у Врaњу. Tрибинa je трajaлa пунa двa сaтa и нa вeoмa динaмичaн, интeрaктивaн нaчин присутни су пoдстaкнути нa увиђaњe oпaснoсти oд дискриминaциje и нa oбaвeзу свaкoг пojeдинцa дa нa њу рeaгуje кoристeћи пoстojeћe мeхaнизмe зaштитe.

Наставите читање

Кроз права детета до правила понашања првака у Змајевој школи, у Врању

Од првог дана поласка у школу, са ученицима првог разреда, учитељи наше школе, разговарају о правима детета. Користимо часове редовне наставе али и часове ваннаставних активности па и мале и велике одморе да научимо своје ђаке, да сви имамо иста права. Учимо их да права значе и обавезу да водимо бригу о себи и другима.  Пошто се у школи стално позивамо на права детета, направили смо наша правила у сваком одељењу првог разреда. Ученици I1 представљају своје радове!

Наставите читање

Најава трибине „Од стереотипа до дискриминације“, у Змајевој школи, у Врању

Ученички парламент  ОШ ”Јован Јовановић Змај“ из Врања у оквиру пројекта Образовање за права детета, реализује акцију због проблема: Омаловажавање и вређање једног броја ученика од стране вршњака због изгледа и социјалног статуса.

Наставите читање

Обука о правима детета у Врању

heading

ОШ „Јован Јовановић Змај“ – Врање

Нова генерација садашњих и будућих чланова Ученичког парламента ОШ Јован Јовановић Змај, је активно учествовала у активностима обуке о правима детета, коју је 24. и 25. маја 2016. организовао NEXUS, у оквиру пројекта Образовање за права детета. Двадесетседморо ученика шестог и седмог разреда, је кроз девет радионица, подстакнуто на стицање знања и вештина о правима детета.

Наставите читање