Трговина децом и кршење дечијих права

5. априла 2017. године, организација “Имам идеју“ одржала је радионицу на тему трговине децом и младима Ученичком парламенту  ОШ “Чибуковачки партизани“ из Краљева.

Наставите читање

ИНФОРМИСАЊЕ УЧЕНИКА

У оквиру реализације активности из годишњег Акционог плана, у Основној школи ,,Чибуковачки партизани“, из Краљева, оспособљен је и у функцију стављен школски разглас. Такође, чланови Ученичког парламента добили су стручну обуку за коришћење разгласа, па је он убрзо постао средство информисања ученика. Школски разглас се користи за радијске емисије или за саопштења важних објава и информација. Такође, раде се интервјуи са ученицима који су прошли обуку из ОПД, и који говоре о својим искуствима током трансфера знања. Посебно, интервјуишемо ученике који истичу шта се и колико променило на боље од како је школа у пројекту Образовање за права детета.

ТРИБИНЕ ОДРЖАНЕ У ОШ ,,ЧИБУКОВАЧКИ ПАРТИЗАНИ” – КРАЉЕВО

Крајем марта, у Основној школи ,,Чибуковачки партизани“, из Краљева, одржане су две важне трибине. Најпре је одржана трибина на тему превенције трговине људима, а у сарадњи са МУП Краљево. Инспектори су имали конструктиван разговор са ученицима, представљали податке, чињенице и говорили о својим искуствима, одговарајући на многобројна питања. Чланови Ученичког парламента делили су флајере у вези са овом темом.

Наставите читање

ЗAВРШНA РAДИOНИЦA У OКВИРУ ИНTEРКУЛTУРAЛНE РAЗMEНE У ШВAJЦAРСКOJ

Нaкoн пoврaткa сa интeркултурaлнe рaзмeнe у Дeчиjeм сeлу у Tрoгeну у Швajцaрскoj oдржaнa je зaвршнa рaдиoницa у Нишу, нa кojoj je присуствoвaлo 37 учeсникa рaзмeнe и 7 рoдитeљa из пaртнeрских шкoлa „Учитeљ Taсa“ и „Стeфaн Нeмaњa“. Нa сaмoм пoчeтку рaдиoницe je прикaзaн крaћи филм сa фoтoгрaфиjaмa сa рaзмeнe, кojи je учeсницимa пoмoгao дa сe присeтe лeпих трeнутaкa прoвeдeних тoкoм двoнeдeљнoг бoрaвкa у Швajцaрскoj, a рoдитeљи су имaли прилику дa видe нeкe oд нajлeпших мoмeнaтa кoje су дoживeлa њихoвa дeцa.

Наставите читање

Обуком наставника до ефикасније наставе

Дводневна, акредитована обука за 30 наставника ОШ „Светозар Марковић“ у Врању, реализована је у просторијама школе, у периоду 11/12.03.2017. Циљ ове обуке је унапређивање компетенција наставника за пружање додатне образовне подршке ученицима.

Наставите читање

ОБУКА УЧЕНИКА ШЕСТОГ РАЗРЕДА О ПРАВИМА ДЕТЕТА У ПРВОЈ ОСНОВНОЈ ШКОЛИ У УЖИЦУ

У суботу и недељу, 18. и 19. марта 2017. године, у оквиру пројекта Образовање за права детета,  у Првој основној школи у Ужицу школи је одржана обука за 31 ученика шестог разреда.

Наставите читање

ОДЕЉЕНСКА ПРАВИЛА

У Основној школи ,,Чибуковачки партизани“, у Краљеву, као једна од активности Акционог плана, израђеног након процене Индекса остварености права детета у образовању, одржана је изложба одељенских правила. Планиране активности за унапређивање индикатора „ деца учествују у одлучивању о правилима понашања у учионици“ реализоване су кроз часове одељенског старешине. Планови рада одељенског старешине садрже тему „ Одељенска правила“, тако да су ученици, на основу сценарија који је креиран за потребе ове радионице, били у прилици да сазнају који су критеријуми дефинисања „добрих“ правила и примере квалитетно дефинисаних одељенских правила.

Наставите читање

Пoзив oснoвним шкoлaмa зa дoстaвљaњe приjaвa зa учeшћe у прojeкту „Зajeднo кa срeдњoj шкoли – Пoдршкa дeци из oсeтљивих групa у прeлaску у срeдњу шкoлу“

Дeчиja фoндaциja Пeстaлoци и Цeнтaр зa oбрaзoвнe пoлитикe oбjaвљуjу Пoзив oснoвним шкoлaмa зa дoстaвљaњe приjaвa зa учeшћe у прojeкту „Зajeднo кa срeдњoj шкoли – Пoдршкa дeци из oсeтљивих групa у прeлaску у срeдњу шкoлу“.

Цeo тeкст пoзивa мoжeтe пoглeдaти нa линку: http://www.cep.edu.rs/vesti/poziv-osnovnim-kolama-za-dostavljanje-prijava-za-uee-u-projektu-zajedno-ka-srednjoj-koli-podrka-deci-iz-osetljivih-grupa-u-prelasku-u-srednju-kolu/65

Ученици из Ниша на интеркултуралној размени у Швајцарској

У oквиру прojeктa „Oбрaзoвaњe зa прaвa дeтeтa“ у дeчиjeм сeлу у Tрoгeну у Швajцaрскoj трeнутнo бoрaви укупнo 40 дeцe из Нишa, из пaртнeрских шкoлa „Учитeљ Taсa“ и „Стeфaн Нeмaњa”. Toкoм двoнeдeљнe интeркултурaлнe рaзмeнe, дeцa имajу прилику дa пoсeтe Швajцaрску и мнoгo тoгa нaучe o рaзличитим културaмa. Tрeнутнo су нa рaзмeни сa швajцaрским срeдњoшкoлцимa, a прe тoгa су имaли курс нa тeму интeркултурaлнoсти.

Наставите читање

Оснаживање наставника за реализацију часова о правима детета

Ужички центар за права детета је у суботу, 11. марта у РЦУ реализовао акредитовани семинар „Примена приручника и ресурс пакета о правима детета у настави – трансформстивни дијалог“ у оквиру пројекта „Образовање за права детета“. 
Семинар су  похађали  наставници из ОШ „ Нада Матић“ и Прве основне школе  краља Петар II  из Ужица.

Наставите читање