Извештај о реализацији интерног стручног усавршавања

Интерно стручно усавршавање на тему Израда задатака, материјала и наставних средстава – обезбеђивање подршке процесу учења, реализовано је у ОШ „Митрополит Михаило“ 07. и 08. фебруара 2017.године у оквиру свих стручних већа.

Блумову таксономију смо обновили и применили кроз интерактивне методе, користећи различите врсте и нивое мишљења.Учесници су у оквиру малих група процењивали и разврставали готове примере задатака – примењивали су своја знања, анализирали, вредновали.

Наставите читање

Акције Ученичког парламента у реализацији Акционог плана у оквиру пројекта Образовање за права детета у ОШ „Нада Матић“

Ученички парламент ОШ „Нада Матић“ из Ужица активно је учествовао у процени остварености права детета у школи и креирању Акционог плана, у циљу унапређивања остварености истих. У складу са планираним активностима, Ученички парламент, у периоду од октобра до децембра 2016. године, реализовао је неколико акција у циљу афирмисања позитивних вредности и превенције вршњачког насиља.

Наставите читање

Реализација Акционог плана у ОШ „Нада Матић“

У оквиру реализације Акционог плана  у ОШ „Нада Матић“ постављено је седам инфо табли у холовима школе и пет табли у ИО Гостиница у циљу благовременог и потпуног информисања ученика, родитеља и наставника. Такође, у циљу информисања и превенције насиља постављене су панои са врстама и нивоима насиља у свакој учионици и холовима матичне школе и издвојеног одељења.

Наставите читање

БИГ БЕН У ПРВОЈ ОСНОВНОЈ

Једна од активности планираних Акционим планом у Првој основној школи краља Петра II у Ужицу је била и осликавање зида у простору школе по жељи ученика. Уз помоћ наставника Драгана Вићентића, ученици су осмислили и осликали  зид у кабинету за енглески језик. На тај начин су и сами допринели изгледу простора у коме проводе време и учествовали у уређењу учионичког простора. Сада сви заједно уживамо у новом амбијенту, а ту су и бројне идеје за уређење осталих учионица!

Наставите читање

КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА – СПОЈ ЛЕПОГ И КОРИСНОГ

У Првој основној школи краља Петра II у Ужицу, у оквиру реализације Акционог плана израђеног након процене Индекса остварености права детета у  образовању, одржана је прва у низу креативних радионица које имају за циљ израду асистивних наставних средстава. У радионици су учествовали ученици и наставници школе. Њихова креативност и труд су дали сјајне резултате.

Наставите читање

“Oд стeрeoтипa и прeдрaсудa дo дискриминaциje”, трибинa у Змajeвoj шкoли, у Врaњу

Кao дeo aкциje Учeничкoг пaрлaмeнтa у oквиру прojeктa Oбрaзoвaњe зa прaвa дeтeтa, 26. дeцeмбрa 2016. рeaлизoвaнa je трибинa зa учeникe, нaстaвникe и рoдитeљe “Oд стeрeoтипa и прeдрaсудa дo дискриминaциje“ у прoстoриjaмa OШ Joвaн Joвaнoвић Змaj у Врaњу. Tрибинa je трajaлa пунa двa сaтa и нa вeoмa динaмичaн, интeрaктивaн нaчин присутни су пoдстaкнути нa увиђaњe oпaснoсти oд дискриминaциje и нa oбaвeзу свaкoг пojeдинцa дa нa њу рeaгуje кoристeћи пoстojeћe мeхaнизмe зaштитe.

Наставите читање

И активном наставом до права детета

Део акционог плана ОШ Јован Јовановић Змај у Врању, који је настао новембра 2016. у оквиру пројекта Образовање за права детета је и обука наставника о активном учењу. Наиме, наставници Змајеве школе су ангажовали своје сертификоване колеге партнерске школе на пројекту Светозар Марковић, како би кроз процес хоризонталног учења, на интерактиван начин разменили искуства и усвојили нова знања која ће допринети активном учењу деце у оквиру наставног процеса а тиме и унапредити оствареност права детета у својој школи.

Наставите читање

Стотине тајних пријатеља

Активности предвиђене Акционим планом након процене Индекса остварености права детета у образовању се увелико реализују у  Првој основној школи краља Петра Другог у Ужицу. Недавно је завршена игра Тајни пријатељ.

Наставите читање

Кроз права детета до правила понашања првака у Змајевој школи, у Врању

Од првог дана поласка у школу, са ученицима првог разреда, учитељи наше школе, разговарају о правима детета. Користимо часове редовне наставе али и часове ваннаставних активности па и мале и велике одморе да научимо своје ђаке, да сви имамо иста права. Учимо их да права значе и обавезу да водимо бригу о себи и другима.  Пошто се у школи стално позивамо на права детета, направили смо наша правила у сваком одељењу првог разреда. Ученици I1 представљају своје радове!

Наставите читање

Акција ученика: „Хармонија различитости и дискриминација – фотографиши!“

На часовима ликовне културе, ученици су од наставнице Оливере Шуљагић добили  истраживачке задатке да пронађу што више различитих ствари које су у природи, нашем окружењу различите, чак супрпотне/контрасне а које управо у тим разликама и супротностима чине лепоту света који нас окружује и забележе их фото-апаратом.

Наставите читање