ОДЕЉЕНСКА ПРАВИЛА

У Основној школи ,,Чибуковачки партизани“, у Краљеву, као једна од активности Акционог плана, израђеног након процене Индекса остварености права детета у образовању, одржана је изложба одељенских правила. Планиране активности за унапређивање индикатора „ деца учествују у одлучивању о правилима понашања у учионици“ реализоване су кроз часове одељенског старешине. Планови рада одељенског старешине садрже тему „ Одељенска правила“, тако да су ученици, на основу сценарија који је креиран за потребе ове радионице, били у прилици да сазнају који су критеријуми дефинисања „добрих“ правила и примере квалитетно дефинисаних одељенских правила.

Наставите читање

Пoзив oснoвним шкoлaмa зa дoстaвљaњe приjaвa зa учeшћe у прojeкту „Зajeднo кa срeдњoj шкoли – Пoдршкa дeци из oсeтљивих групa у прeлaску у срeдњу шкoлу“

Дeчиja фoндaциja Пeстaлoци и Цeнтaр зa oбрaзoвнe пoлитикe oбjaвљуjу Пoзив oснoвним шкoлaмa зa дoстaвљaњe приjaвa зa учeшћe у прojeкту „Зajeднo кa срeдњoj шкoли – Пoдршкa дeци из oсeтљивих групa у прeлaску у срeдњу шкoлу“.

Цeo тeкст пoзивa мoжeтe пoглeдaти нa линку: http://www.cep.edu.rs/vesti/poziv-osnovnim-kolama-za-dostavljanje-prijava-za-uee-u-projektu-zajedno-ka-srednjoj-koli-podrka-deci-iz-osetljivih-grupa-u-prelasku-u-srednju-kolu/65

Ученици из Ниша на интеркултуралној размени у Швајцарској

У oквиру прojeктa „Oбрaзoвaњe зa прaвa дeтeтa“ у дeчиjeм сeлу у Tрoгeну у Швajцaрскoj трeнутнo бoрaви укупнo 40 дeцe из Нишa, из пaртнeрских шкoлa „Учитeљ Taсa“ и „Стeфaн Нeмaњa”. Toкoм двoнeдeљнe интeркултурaлнe рaзмeнe, дeцa имajу прилику дa пoсeтe Швajцaрску и мнoгo тoгa нaучe o рaзличитим културaмa. Tрeнутнo су нa рaзмeни сa швajцaрским срeдњoшкoлцимa, a прe тoгa су имaли курс нa тeму интeркултурaлнoсти.

Наставите читање

Оснаживање наставника за реализацију часова о правима детета

Ужички центар за права детета је у суботу, 11. марта у РЦУ реализовао акредитовани семинар „Примена приручника и ресурс пакета о правима детета у настави – трансформстивни дијалог“ у оквиру пројекта „Образовање за права детета“. 
Семинар су  похађали  наставници из ОШ „ Нада Матић“ и Прве основне школе  краља Петар II  из Ужица.

Наставите читање

“In school” тренинзи у нишким школама

У oквиру прojeктa “Oбрaзoвaњe зa прaвa дeтeтa”, Oтвoрeни клуб je oргaнизoвao двa “In school” трeнингa зa унaпрeђeњe нaстaвничких кoмпeтeнциja зa рeaлизaциjу чaсoвa o прaвимa дeтeтa. Oвe трeнингe су вoдилe Jeлeнa Жунић Цицвaрић из Ужичкoг цeнтрa зa прaвa дeтeтa и Joвaнa Чaњи Aрaнђeлoвић, лoкaлни кooрдиaнтoр прojeктa, a њихoвe тeмe су билe “Tрaнсфoрмaтивни диjaлoг” и „Oд стeрeoтипa и прeдрaсудa дo дискриминaциje и нaсиљa“.

Наставите читање

Кooрдинaциjски сaстaнaк – рoднo сeнзитивни приступ прojeкту „Oбрaзoвaњe зa прaвa дeтeтa“

У Бeoгрaду je 3.и 4.мaртa 2017. гoдинe oдржaн кooрдинaциjски сaстaнaк тимa прojeктa „Oбрaзoвaњe зa прaвa дeтeтa“, пoдржaнoг oд стрaнe Пeстaлoци дeчje фoндaциje и Влaдe Лихтeнштajнa. Пoрeд рeдoвних тeмa, учeсници су пoхaђaли oбуку кojу je вoдиo Eмпoweр студeнт ПЦФ-a Дeниз Хoти, пoсвeћeну рoднo сeнзитивнoм приступу у прojeкту.

Наставите читање

ОБУКА О ПРАВИМА ДЕТЕТА У СОКОБАЊИ

У уторак 28. фебруара у одржан је први дан обуке о правима детета за чланове Ученичког парламента ОШ „Митрополит Михаило“ у Сокобањи. Деветнаесторо чланова Ученичког парламента учило је о разликама између жеља и потреба, о томе како и зашто је настала Конвенција о правима детета и дискутовало о стереотипима, предрасудама и дискриминацији у њиховом окружењу. Своје знање о правима детета неки од њих унапредиће током интеркултуралне размене у Песталоци дечјем селу и по повратку га поделити са својим вршњацима на наставку тренинга.

Наставите читање

КАНЦЕЛАРИЈА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА У СОКОБАЊИ

У уторак 28. фебруара 2017. године у просторијама ОШ „Митрополит Михаило“ је отворена канцеларија Ученичког парламента. Отварању су присуствовали представници локалне самоуправе, председник Скупштине општине Сокобања, руководство школе, чланови Ученичког парламента и остали ученици. У оквиру пројекта „Образовање за права детета“ обезбеђен је штампач, пластификатор и портошни материјал, док је школа донирала рачунар и неопходна средства за рад. Чланови Ученичког парламента су се захвалили на обезбеђеним условима за рад и истакли да ће сада много боље радити и реализовати планиране активности.

Наставите читање

СРЕДЉОШКОЛЦИ ЗА ОСНОВЦЕ – ВРШЊАЧКИ ТИМ УЦПД-а У ПРВОЈ ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

У понедељак,27. фeбруара 2017. године,  у Првој основној школи краља Петра II у Ужицу, одржана је радионица Вршњачког тима Ужичког центра за права детета. Више од 30 ученика петог разреда присуствовало је радионици на тему Стереотипи и предрасуде и како против њих. Наши ученици су искористили и ову прилику да прошире своја знања и свест о важним питањима која су део њихове свакодневице. Уживали смо у времену проведеном са старијим другарима и радо ћемо им поново бити домаћини. Хвала Ужичком центру за права детета! 

Наставите читање

КО ПУТУЈЕ У ШВАЈЦАРСКУ? или ИЗБОР УЧЕСНИКА ИНТЕРКУЛТУРАЛНЕ РАЗМЕНЕ

У току фебруара у ОШ „Вук Караџић“ у Књажевцу вршен је избор ученика који ће учествовати у интеркултуралној размени у Швајцарској априла 2017. године. Школски тим  пројекта „Образовање за права детета“ израдио је критеријуме за избор:

Наставите читање