Logo
Deca

Партнери

Пројекат Образовање за права детета реализује Ужички центар за права детета у сарадњи са 5 огранизација цивилног друштва и 10 основних школа у Србији. Партнерске организације су удружења “Нексус” из Врања, “Имам идеју” из Краљева, “Друштво за развој деце и младих - Отворени клуб” из Ниша и “Центар за креативни развој” из Књажевца. Партнерксе школе у којима се одвија пројекат су основна школе: “Светозар Марковић” и “Јован Јовановић Змај” из Врања, “Светозар Марковић” и “Чибуковачки партизани” из Краљева, “Стефан Немања” и “Учитељ Таса” из Ниша, “Митрополит Михаило” из Сокобање, “Вук Караџић” из Књажевца, „Нада Матић“ и Прва основна школа краља Петра II из Ужица.

Пројекат се реализује уз подршку швајцарске Песталоци дечје фондације.

Ужички центар за права детета, Ужице

Ужички центар за права детета основан је 1998. године као невладина, непрофитна и неполитичка организација. Наша мисија је да унапредимо положај деце у друштву. Све активности центра засноване су на принципима које промовише Конвенција о правима детета, чиме Конвенцију промовишемо као основни документ о правима детета. Активисти Центара су педагози, психолози, наставници, новинари, професори, социолози, лекари, правници и деца.

Центар реализује своје активности у оквиру следећих програма:

Програм образовања о правима детета има за циљ да информише децу, родитеље и професионалце који раде са децом о правима детета и механизмима за остваривање тих права.

Програм полази од чињенице да је држава обавезна да омогући потпуно и ефикасно информисање о правима детета саме деце, али и свих других актера у просецу остваривања права детета, као једног од општих предуслова за потпуну примену Конвенције о правима детета у друштву.

Програм дечије партиципације има за циљ да промовише активно учешће деце у процесу одлучивања о свим питањима од њиховог интереса као и да промовише моделе дечије партиципације у школама и институцијама у којима деца бораве, као и у друштву уопште.

Програм предшколског васпитања и образовања има за циљ унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања кроз обезбеђивање једнаких могућности за образовање све деце, унапређењу програма и васпитно-образовног рада и кроз јачење сарадње са родитељима.

Посети сајт...

Основна школа „Нада Матић“, Ужице

Основна школа „Нада Матић“ у Ужицу основана је реорганизацијом школа у граду у августу 1955. године и ради од 1. септембра 1955. године, од када носи име Наде Матић, народног хероја. Школа је најпре почела да ради у гимназијској згради, а од 1963. године изграђена је нова зграда школе. Једно време у саставу ове школе била је четвороразредна основна школа у Севојну, која се потом издвојила и наставила као самостална школа.

Од почетка 1973. године у саставу ове школе је издвојено одељење у Гостиници. Средином 1975. године, заједно с одељењем у Гостиници, имала је 42 одељења са 1 315 ученика и 55 наставника. Данас школа, укључујући и издвојено одељење у Гостиници, има 813 ученика распоређених у 34 одељења и 84 наставника. Из њених клупа, током протеклих година, изашле су читаве генерације вредних и поштених људи, од којих је и велики број оних који су достигли врхунац у свом послу. Посебно треба истаћи чињеницу да смо 2012. године од стране Министарства просвете и науке и Завода за вредновање квалитета рада установа проглашени за једну од најбољих школа у Србији, као и да смо 2012. године добитници Плакете Града Ужица за укупан допринос развоја образовања и васпитања.

Посети сајт...

Прва основна школа краља Петра II, Ужице

Прва основна школа краља Петра Другог у Ужицу је најстарија и са 1235 ученика који је тренутно похађају најбројнија школа у граду. У школској 2014/2015. години се навршава 130 година њеног постојања и рада. Поред матичне школе, постоје и два издвојена одељења у оближњим селима – Качеру и Стапарима.

У Првој основној школи базична знања су стицали многи знаменити Срби - уметници, научници, политичари, спортисти, медијске личности, чак и национални хероји: Милутин Ускоковић, Славко Вукосављевић, академик Љубомир Симовић, композитор Жарко Петровић, Марија Мага Магазиновић, Стојан Стив Тешић, мајор Коста Тодоровић, Љубица Чакаревић, Балша Говедарица, Радомир Антић, Оливера Јевтић, Иван Вукомановић, Весна Читаковић, Владан Терзић, Бранко Станковић и многи други, којима се поносе, како град Ужице, тако и читава Србија.

Ово је школа која негује традицију и држи до ње, али истовремено прати и савремене трендове у образовању. Изузетно је развијена сарадња са институцијама на локалном и националном нивоу. Школа је учесник бројних пројеката од националног и међународног значаја. Ученици постижу изузетне резултате на свим пољима. У школи се негује лепо другарство и толеранција.

Школа засигурно не би била тако успешна и не би била ту где јесте да читаве генерације учитеља и наставника нису улагале огромну енергију у њен бољитак и успех. Наставни кадар у школи се континуирано усавршава у настојању да се обезбеде најквалитетнији услови за рад и боравак деце у њој. То је, свакако, један од разлога што данас, у доба изразите депопулације становништва, Прва основна школа бележи раст броја ученика из године у годину.

Посети сајт...

Нексус, Врање

НВО НЕКСУС Врање је основана 2005. године. уз подршку међународне хуманитарне организације Лекари без граница Белгије, што је јединствени случај у свету.

Циљ организације је давање доприноса стварању хуманог друштва кроз креирање, координацију и реализацију пројеката и програма усмерених ка унапређењу квалитета живота лица у стању социјалне потребе, подстицању активизма грађана, истраживачком раду и образовању.

Остали основни циљеви су: јачање капацитета грађанског друштва, подстицање мултикултуралне и мултиетничке сарадње, смањење сиромаштва кроз оснаживање угрожених група, сензитизација друштва у односу на положај маргинализованих група, промоција и подршка процесима доношења одлука и јавних политика и активна сарадња са свим међународним и невладиним организацијама и удружењима грађана.

Ради остваривања својих циљева НЕКСУС се бави: промоцијом културних вредности и толеранције; активним учешћем на заштити универзалних људских права; припремом и издавањем штампаних материјала, памфлета, брошура, књига и других штампаних материјала за остваривање циљева; сарадњом са образовним, здравственим и хуманитарним организацијама и установама; израдом и реализацијом јасних, волонтерских и развојно орјентисаних и опште корисних програма; едукацијом грађана на плану стручног образовања и усавршавања; координацијом хуманитарног рада на нивоу више општина; подстицањем волонтеризма и филантропије заједнице; подршком превенцији и сузбијању сиромаштва; подршком Миленијумским Развојним Циљевима УН.

Посети сајт...

Основна школа „Светозар Марковић“, Врање

Основна школа „Светозар Марковић“ налази се у насељу Доњи Асамбаир у Врању. Удаљена је од Центра града 3 км. Почела је са радом давне 1983. године. Њено отварање условило је мигрирање становника из оближњих села и физичко повећавање обима града. Овај део града се из године у годину развија. Географски положај школе је веома погодан, тако да је похађају и ученици који јој територијално не припадају. Наша школа настала је као потреба растерећења двеју суседних школа. Од почетка рада, школа ради у сопственој зграси, модерној, савременој, функционалној. У првим годинама рада велики проблем представљало је неизграђеност насеља, улица, уличног осветљења и осталог. Било је тешко одржавати хигијену дворишта, учионица и школе. Сада је стање у овом погледу много боље. Задњих година доста се урадило на сређивању насеља, на изградњи улица, на уређењу саме школе и школског дворишта. Можемо рећи да је наша школа данас савремено и модерно уређена.

У саставу школе је подручно одељење у Доњем Нерадовцу. Школа је почела са радом 1910. године. Изградили су је мештани. Школа оставрује образовно-васпитни рад и то само први циклус образовања. Школа ради у сопственој згради. У њој постоје оптимални услови за рад.

Посети сајт...

Основна школа „Јован Јовановић Змај“, Врање

Наша школа је ОТВОРЕНА за Све ученике којима пружа квалитетно образовање према њиховим потребама, интересовањима и способностима, развија поштовање и уважавање различитости и подстицајно је окружење за све нас како би освестили своје потребе, изградили своје вредности.

Школско особље, ученици, родитељи и чланови заједнице сарађују како би помогли сваком детету да развије функционална знања и нађе своје место у друштву.

Школа функционише и развија се у друштвеној заједници где гради механизме интерсекторске сарадње са образовим, здравстевним, институцијама социјалне заштите и невладиним сектором. Имамо подршку локалне самоуправе која нам помаже у развијању социјалне и образовне инклузије. У сарадњи са невладиним сектором реализујемо велики број пројекта који имају за циљ развијање квалитетног образовања за све ученике наше школе.

Ми смо једна од пет школа „Примера добре праксе инклузивног образовања на националном нивоу.“ У оквиру пројекта „Локална иницијатива“ који подржава МИО а финансира УНИЦЕФ, пружамо подршку основним и средњим школама у локалној заједници у имплементацији инклузивног образовања. У последњих 5 година реализовали смо 13 пројекта који се односе на унапређивање инклузивног образовања у нашој школи и локалној заједници.

Посети сајт...

Имам идеју, Краљево

Невладина организација Имам идеју из Краљева основана је децембра месеца 2006. године, као Удружење грађана чија је основна мисија снажење позиције деце и младих, као и маргинализованих група, у локалној средини. Од тада је Удружење Имам идеју реализовало неколико значајних пројеката локалног и регионалног карактера. Захваљујући томе, Удружење је стекло видљивост и препознатљивост у граду, али и капацитете за даљу реализацију пројеката, како самостално, тако и у повезаности са другим сродним организацијама у земљи. Данас окосницу Удружења чини група стручњака различитих професија, оспособљених за руковођење пројектима, али и за тренерски рад из области интеркултуралне едукације, превенције насиља, дечјих права, родне равноправности, ненасилне комуникације итд.

Посети сајт...

Основна школа „Светозар Марковић“, Краљево

Основна школа „Светозар Марковић“основана је 28. новембра 1958. године решењем бр. 03-9074 СО Краљево. Лоцирана је у центру града у улици Цара Душана број 2. Школа има један објекат укупне површине око 3200 m2 и двориште чија површина износи 6850 m2. Ученицима и радницима Школе су на располагању:

 •   18 специјализованих учионица-кабинета ( 3 са припремним просторијама);
 •   6 мањих учионица за рад са малим групама
 •   учионица за предшколско образовање и васпитање;
 •   простор за ваннаставне активности (стони тенис, ритмика итд );
 •   кошаркашко, рукометно и одбојкашко игралиште (отворени простор);
 •   наставничка канцеларија;
 •   канцеларије директора, секретара/рачуновође, психолога, педагога и логопеда;
 •   библиотека;
 •   кабинет за информатику(поклон пројекта Дигитална школа);
 •   просторија за помоћно особље са чајном кухињом;
 •   просторија за поправку учила;
 •   магацински простор
 •   копирница.

Испред Школе је уређена парковска површина са бетонираним стазама и дечје игралиште са тобоганом, а у дворишном простору се налазе уређени спортски терени.

У школској 2014/2015. години у ОШ „Светозар Марковић“ запослено је 72 радника (51 са пуним и 21 са непуним радним временом), а 1. септембра 2014. год. уписано је укупно 964 ученика. Распоређени су у 34 одељења – 18 одељења разредне наставе (укупно 510 ученика) и 16 одељења предметне наставе (укупно 454 ученика).

Као резулат активности од априла 2008. године Школа је 28. новембра 2011.године добила Сертификат Школа без насиља – ка сигурном и подстицајном окружењу за децу, који обухвата све запослене у школи, ученике и родитеље, институције и појединце из окружења чије ангажовање може допринети успешнијем остварењу постављених програмских задатака.

Директор школе је Славица Павловић, проф. разредне наставе.

Посети сајт...

Основна школа „Чибуковачки партизани“, Краљево

Година 1960. je позната по многим дешавањима у свету и код нас - Први програм Радио Београда почиње емитовање емисије „Време спорта и разоноде“, Београдски институт „Михајло Пупин“ је развио први дигитални рачунар у Југославији, фудбалска репрезентација Југославије освајила је златну медаљу на Олимпијади..., и те године је отпочео рад наше школе.

Њено свечано отварање је било 28.новембра 1960. У почетку је имала само шест учионица и уписаних 379 ученика од 1. до 5.разреда. А онда су се низале године и странице у њеном постојању, а самом тим и број ђака. Већ наредних година број ученика се дуплирао. Када је напунила две године, добила је још шест учионица, хол и подрумске просторије, а пoсле навршених 14, фискултурну салу, трпезарију и пратеће просторије. Данас су то просторије за библиотеку, зубну ординацију, кабинет за ликовну културу и кабинет за информатику.

Уз стручан наставни кадар, трудимо се да будемо образовно –васпитна установа која поред образовања, социјализује и развија вредносне ставове код деце. Активно смо укључени у реализацију пројеката тако да се у нашој школи последњих година реализује неколико пројеката: Оснаживање школа за инклузивно образовање, Професионална оријентација на преласку у средњу школу, Имплементација превентивног програма против насиља у образовном систему Србије, Образовање за права детета.

Наши квалитети су препознати –Министарство просвете и науке и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања прогласио је нашу школу за једну од 50 најбољих школа у Србији за школску 2010/ 11. годину, на основу анализе података са завршног испита , социјалног статуса ученика и услова у којима раде. Истакнуто је да школа има изражену додатну педагошку вредност.

Подршка ученицима је постала заштитни знак школе . Трудимо се да кроз организовање различитих културних, хуманитарних, спортских и многих других акција пружимо подршку ученицима и будемо подстицајна средина за учење.

Желимо отворену школу-школу коју зна да учи.

Посети сајт...

Друштво за развој деце и младих "Отворени клуб", Ниш

ОТВОРЕНИ КЛУБ је са старим називом „Друштво за заштиту и унапређење менталног здравља деце и омладине“ почео са радом у октобру 1996. године реалилзујући свој први велики пројекат намењен деци Југославије, пројекат Отвореног клуба, који је трајао пет година и дао печат даљем раду организације. Преко 10.000 деце и младих је било обухваћено програмима ове организације, чији је циљ био развијање неформалних облика едукације и пружање психо-социјалне подршке деци ради њиховог лакшег одрастања у земљи са неповољним економско-политичким условима за социјализацију младих. Пратећи потребе заједнице, Отворени клуб реализује још низ других програма усмерених на промену свести грађана о демократским вредностима и оснаживању младих за партиципацију у друштвеним и политичким процесима. Уз подршку чланова Отвореног клуба, иницирано је оснивање неколико невладиних организаицја у Нишу које још увек успешно раде на остваривању демократских циљева.

Почетком 2011. године Отворени клуб мења назив у „Друштво за развој деце и младих – ОТВОРЕНИ КЛУБ“ или скраћено: ОТВОРЕНИ КЛУБ.

Отворени клуб је и даље препознатљив по програмима за оснаживање младих и развој вредности цивилног друштва.

Посети сајт...

Основна школа „Стефан Немања“, Ниш

Давне 1971. ширењем насеља Маршал Тито јавила се потреба за изградњом основне школе. Нови објекат је требало изградити до 1. септембра 1972. Оснивач школе је Скупштина општине Ниш. Школа је уписана у судски регистар Окружног привредног суда у Нишу под називом Основна школа "Добросав Јовановић Станко", у Нишу, под бројем 1-561-00 Фи-бр. 1233/74, 17. фебруара 1974. Школа је отпочела са радом 19. марта 1973. а практично је настала деобом ученика и наставног кадра ОШ "Његош" у Нишу.

Посети сајт...

Основна школа „Учитељ Таса“, Ниш

Са поносом истичемо да Основна школа “Учитељ Таса” у Нишу скоро два века негује школску традицију.

Из те традиције израњају чињенице да је прва основна школа у Нишу поникла на простору данашње школе и школског дворишта, да је човек чије име данас носи један од првих учитеља школе и зачетника просвете у овом граду, да су иницијатори стварања Учитељског удружења у Нишу били учитељи из ове школе, да је школа на свом развојном путу мењала називе, али да је основни циљ свих учесника наставног процеса био и остао квалитет реализације васпитно-образовних активности и тежњи ка свакодневном унапређивању рада у школи.

Нишка просвета зачета је у школи "Учитељ Таса", пре свега ликом и делом Атанасија Тасе Петровића, првог српског учитеља, чије име школа са поносом носи. Прва школа у Нишу поникла је на простору данашње школе и школског дворишта и са успехом скоро два века негује школску традицију.

Данас школа ''Учитељ Таса'' има око 930 ученика од првог до осмог разреда распоређених у 37 одељења, логопедско одељење, три предшколске групе са 87 полазника и продужени боравак првог и другог разреда.

Пре или после редовне наставе (у зависности од смене) организује се продужени боравак у школи за ученике првог и другог разреда основне школе. Боравак и рад у школи према оваквом облику организује се од 7 до 16 часова (укупно 9 сати боравка у школи).

Посети сајт...

Центар за креативни развој, Књажевац

Удружење грађана “Центар за креативни развој – Књажевац” основано је 2004. године као нестраначко, невладино и непрофитно удружење грађана чији је циљ унапређење положаја деце и младих.

Мисија Центра за креативни развој – Књажевац је залагање за унапређење положаја деце и младих на свим нивоима засновано на демократским вредностима и принципима партнерства између цивилног, јавног и пословног сектора.

Приоритетна циљна група су нам деца и млади. Шира циљна група су родитељи и појединци и институције/ организације које раде са децом и младима.

Основне активности удружења су: неформално образовање и тренинзи, Интеркултурално образовање, омладинске размене, информисање младих, подстицај запошљавању младих на локалном нивоу, развој активног учешћа деце и младих, подршка деци и младима у остваривању својих права, подршка родитељима и институцијама које раде са децом и младима.

У оквиру Центра за креативни развој – Књажевац од 2006. године функционише и омладински интеркултурални клуб „InterCOOLt“ који опкупља 50 младих, углавном ученика средњих школа. Од 2014. године омладински клуб има свој простор који је лоциран између две средње школе у Књажевцу и носи име "Омладинско Ћоше".

Посети сајт...

Основна школа „Вук Караџић“, Књажевац

Основна школа „Вук Караџић“ у Књажевцу основана је 1973. године. Налази се у Омладинској улици бр.3, у ужем градском центру између два Тимока (Сврљишког и Трговишког). Школска зграда заједно са двориштем и игралиштем заузима површину од 1h 13a 53m2.

Поред матичне школе постоје и два издвојена одељења у Подвису и Васиљу. Похађа је 520 ученика распоређених у 22 одељења које образује и васпитава 40 наставника и учитеља.

Ради обезбеђивања квалитетног образовног рада, велика пажња се поклања стручном усавршавању наставника, опремању школе савременим наставним средствима и увођењу иновативних модела наставе.

Наши ученици остварују запажене резултате на многим такмичењима, конкурсима, квизовима, пројектима и радо учествују у разним ваннаставним активностима и акцијама у којима могу да примене знања и умења стечена у школи.

Наша школа се издваја по вредном раду драмске секције, издаваштву школског листа „Свитања“, покретању часописа на енглеском и немачком језику HappyPaper-Glückliche Zeitung, квиза „Вуковац- од игре до знања, као и по модним ревијама, и хуманитарним акцијама (Новогодишњи маскенбал, Ускршњи вашар, Вече љубави и толеранције).

Због запажених резултата и активног укључивања у друштвени живот заједнице школа континуирано гради им иџ све квалитетније школе чији је главни циљ актуелизација потенцијала сваког ученика.

Посети сајт...

Основна школа „Митрополит Михаило“, Сокобања

Основна школа "Митрополит Михаило" у Сокобањи је матична школа са издвојеним осморазредним одељењима у Мужинцу и Врелу и четвороразредним издвојеним одељењима у Реснику, Поружници, Врбовцу, Рујевици, Трубаревцу, Јошаници, Жучковцу, Врмџи, Трговишту, Шарбановцу, Николинцу, Блендији, Дугом Пољу, Богдинцу, Сесалцу, Милушинцу, Читлуку, Језеру, Белом Потоку и једним комбинованим одељењем у матичној школи за децу лако ометену у развоју.

До 01.09.2003.године Основна школа је носила назив Димитрије Драговић, основана Одлуком Народног одбора среза Сокобањског oд 11.децембра 1978.године. Од 01.09.2003.године Основна школа носи назив Митрополит Михаило. Седиште школе је у Сокобањи у Улици Митрополита Михаила 5.

Основна школа својом мрежом школа покрива сва насељена места у општини Сокобања сем насеља Церовица , Левовик, Раденковац и Ново Село.

Настава од 1. до 3. разреда. школе реализује се у згради која је саграђена 1894.године. Настава од 4. до 8.разреда реализује се у школи изграђеној 1963.године. школе у Рујевици, Језеру , Врелу и Врбовцу су изграђене од 1980. до 2001. у Реснику 1898.г, у Поружници, Трубаревцу, Јошаници, Жучковцу, Врмџи, Трговишту, Мужинцу, Шарбановцу, Блендији, Николинцу, ДугомПољу, Читлуку, Милушинцу, Сесалцу, Богдинцу и Белом Потоку од 1950. до 1965. године.

Школа свој дан обележава 14. октобра.

Посети сајт...
kids image
OK Nis
Nexus
UCPD
Imam ideju
CKR Knjazevac
Pestalozzi
Ministarstvo prosvete
Прочитајте писмо подршке министарства просвете
Пројекат финансијски подржава Песталоци дечја фондација.
Сва права задржава мрежа партнерских организација на пројекту "Образовање за права детета".